Menu

Общи Условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН CREATIVITYCOCKTAIL.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “…………….” ЕООД, с ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. София, ……………………………., наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на Платформата за електронна търговия Онлайн магазин “CreativityCocktail.com”, наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „………………..“ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, …………………………….
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: …………..
 4. Данни за кореспонденция: ………………, телефон ………………..
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК ……… Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № ……………..
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност …………….

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. CreativityCocktail.com e платформа за електронна търговия, която е достъпна на адрес в Интернет https://creativitycocktail.com/shop/ и чрез нея Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в самата Платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за коментиране в електронния магазин на продуктите на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 2. Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 3. Да сключват с Доставчика договори свързани с покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в Платформата.
 4. Да извършват плащания по всякакъв начин предлаган от Платформата във връзка със сключените договори, както и чрез електронни средства за разплащане.
 5. Да получават, при желание информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Платформата.
 6. Да извършват и електронни изявления свързани със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в Платформата чрез интерфейса на страницата на CreativityCocktail, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на самата платформа в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато то е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в Платформата организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват с Доставчика в Платформата договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://creativitycocktail.com/shop/. Договорът се сключва на български език и разбира се, се съхранява в базата данни на Доставчика в Платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на продукти, Доставчикът в Платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на заявените от него чрез интерфейса в Платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информацията не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в Платформата.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на Платформата възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е винаги в размер на цената, обявена в Платформата.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в Платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп правилно.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН CREATIVITYCOCKTAIL.COM

Чл. 7. (1) За да използва Платформата и да сключва договори за покупко-продажба на продукти и услуги, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. За да ползвате Услугите ни, Вие гарантирате, че сте навършили 16 години и сте дееспособен да сключите договор. CreativityCocktail.com не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

(2) Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията, както и да ги поддържате такива като всяка неточност в данните Ви води до невъзможност да ползвате Услугите на CreativityCocktail.com до отстраняването ѝ. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните си, посочени в регистрацията или поръчката си, за да може да бъде осъществена евентуалната покупко-продажба и доставка на продукт/и.

(3) Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт при използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите CreativityCocktail.com в случай на неправомерен достъп или дори вероятност за такъв.

(4) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в Платформата, съобразно посочената в него процедура. Паролата първоначално се генерира автоматично, което гарантира невъзможност за ползването и от други лица, като след това потребителят може да си я промени по собствено желание. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и чрез профила си в социалната мрежа Facebook.

(5) С попълване на своите данните в потребителската кошница и натискане на бутона “Купи” или „Регистрирай“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват вече договорни отношения.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в Платформата, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчика в Платформата стоки. С натискането на бутон „Регистрация” или “Купи” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на тези бутони, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към CreativityCocktail.com и електронните изявления от CreativityCocktail.com към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

(2) Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на поръчката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с поръчването и приемането на доставката на стоките.

(3) Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и CreativityCocktail.com посредством електронна поща и телефонен номер. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от CreativityCocktail.com в електронна форма и по телефона.

Чл. 9. Потребителите сключват договора за ползване услугите или покупко-продажба на стоките в Платформата по следната процедура:

(1) Влизане в системата на Платформата за извършване на поръчки или използване на други от услугите на CreativityCocktail.com.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в Платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка и ползване на друга от услугите.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 13. Ползване на другите Услугите и съдържанието в Платформата както следва (1) Сайтът дава възможност за публикуване на авторски статии свързани с категориите на сайта от различни автори. За целта авторите е необходимо да се свържат с нас на следният имейл: admin@creatovitycocktail.com. Статиите е необходимо да отговарят на определени условия за да бъдат публикувани, които ще бъдат уточнени по електронна поща. При неверна информация в тези статии CreativityCocktail.com не носи отговорност, но при установена такава съответните ще бъдат премахнати от Платформата.

(2) Всеки автор сам решава за какво да пише стига да е в съответствие с категориите на сайта и да отговаря на определени минимални изисквания.

Чл. 14. Вие се задължавате да не пречите на нормалната работа на техническите или софтуерни приложения както и на компютърни системи на CreativityCocktail.com или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Онлайн магазин “CreativityCocktail.com”, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в Платформата са определени в профила на всяка стока в Платформата.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в Платформата в профила на всяка стока в Платформата.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в Платформата и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством механизмите в Платформата.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчикът в Платформата има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в Платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в Платформата на адрес ………………………… и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на …………………………… и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в Платформата не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в Платформата на адрес и Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в Платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес …………………………………. в Платформата и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Доставчикът в Платформата може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в Платформата.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в Платформата не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата.

(3) Ако Доставчикът в Платформата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в Платформата се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ПОКПКАТА НА ПРОДУКТИ

Чл. 19. (1) Доставчикът в Платформата може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в Платформата.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика в Платформата съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в Платформата не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. IX. Създаване и съхраняване на кратки биографии, файлове и др. информация.

Чл. 23. Сайтът Ви дава възможност да създадете и да се представите  кратки биографии, файлове (като снимки) и др. информация, като това касае екипа на сайта и неговите автори, и то става по Ваша преценка.

Чл. 24. Информацията, която решите да съхранявате в своя акаунт си и/или изпращате на други лица посредством Платформата, не може да съдържа:
(1) Материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основните човешки права, правата на интелектуална собственост и др.подобни.
(2) Съдържание с дискриминационен, незаконен, обиден, нецензурен, заплашителен, расистки, клеветнически, омразен или пък неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 25. (1) Доставчикът в Платформата предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът в Платформата ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в Платформата има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на Платформата има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика в Платформата и Потребителя е пожелал това.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на Платформата има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата.

Чл. 26. (1) Във всеки момент, Доставчикът на Платформата има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на Платформата има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: ……………………….

 1. XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКАУНТ

Чл. 27 Вашият акаунт може да бъде закрит в някои от следните случаи:
(1) По всяко време, по ваше желание със заявка от Ваша страна (чрез възможностите предоставени от Платформата);
(2) При дълъг период на неизползване на акаунта (6 месеца, когато това касае купувачи и потребители или 1 година, когато това касае автори на сайта).
(3) При съмнения за нарушаване от Ваша страна на посочените тук Условия, както и на всички други условия, предвидени в Платформата или в закона на Република България.
(4) В други случаи, по преценка на CreativityCocktail.com, като за това ще бъдете известени предварително.

Чл. 28 Вашият акаунт както и IP адрес може да бъде блокиран в един от следните случаи:
(1) При съмнения за нарушаване от Ваша страна на Условията посочени тук, както и на други условия, предвидени в Платформата или касаещи закона на Република България.

(2) При постъпило такова искане от компетентен държавен орган.
(3) При заявка от Ваша страна с наличие на основателна причина за това.

(4) При установяване, че не отговаряте на годините необходими за ползване услугите на Платформата.

Чл. 29. При закриване на акаунт следва прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика на Услугата а данните, съхранявани в Платформата, се изтриват. Това включва както всички данни във Вашия акаунт, така и всички лични данни касаещи Вас.
(1)След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания към закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:
(2) С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.
(3) Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

Чл. 30. Преди закриване на Вашия акаунт, ако желаете, вие имате възможност да изтеглите и съхраните тези данни, намиращи се в него, по надлежният ред предвиден за това в Платформата. Ако се затруднявате можете да се обърнете към с помощта на електронна поща на Администратор посочена в чл. 13.

Чл. 31 При прекратяване на договора съгласно предвидените в Чл. 31 случаи, CreativityCocktail.com не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите на Платформата след закриване на акаунта.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) CreativityCocktail.com си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи такива, без да е предупреждава за това предварително.

(2) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на Платформата, с цел развитие, добавяне на всякакви нови, както и промяна или прекратяване на Услуги или при възникнали законодателни промени за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители отбелязвайки ги тук.

(2) Доставчикът в платформата и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 33. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес …………………………………… заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 35. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл. 36. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само и единствено съгласно актуалните Условия посочени тук, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Платформата. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Платформата освен като Читател. В случай обаче, че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора с Платформата по всяко едно време.

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с

(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор,

(2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,

(3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и

(4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 38. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 39. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на платформата и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.

Чл. 40. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 42. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 43. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 44. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 45. Освен при умисъл или при груба небрежност, CreativityCocktail.com не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(1) Ползване или невъзможност за ползване на Платформата и/или нейните Услуги.
(2) Изтриване и/или блокиране на Вашия акаунт/IP Адрес и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

Чл. 46. Договорът в този случай се сключва на български език а споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

Чл. 47. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това не означава че други клаузи стават недействителни.

Чл. 48. При възникване на неуредени въпроси се прилага закона и законодателството на Република България.

Чл. 45. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на …………….

 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на ……… и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт ……… Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  Действие на отказа.

 7. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 8. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 9. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.